വിശ്വാസത്തിന്റെ ഉമ്മറപ്പടിയിൽ

സംശയം കലർന്ന വിശ്വാസമാണ് മനുഷ്യനെ മനുഷ്യൻ ആക്കുന്നത്; അത് മനസിലാക്കുന്ന ദൈവങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ, വിഗ്രഹ രൂപം ഇല്ലാത്ത വിശ്വാസത്തിനും വേണ്ടി ഒരു പൂമാല.

I am not here, or am I?

The following piece is a result of mega heart break of having missed this play by Deepika Arwind, titled "I am not here: an 8 step guide in how to censor women's writing". Ironically I was late to the play by 8 minutes. What followed this was, me wandering semi-disoriented through J P Nagar, Bangalore... Continue Reading →

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑